Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Phân luồng dự kiến học sinh tham gia sự kiện STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 547 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Hướng dẫn đăng ký tham gia sự kiện STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 609 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Kết hợp các hoạt động tại STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 530 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Học sinh Khám phá Hành tinh thông minh tại sự kiện STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 549 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Trải nghiệm hoạt động khoa học STEM X của Học viện STEM

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 618 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016