Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Phân luồng dự kiến học sinh tham gia sự kiện STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 481 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Hướng dẫn đăng ký tham gia sự kiện STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 541 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Kết hợp các hoạt động tại STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 479 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Học sinh Khám phá Hành tinh thông minh tại sự kiện STEM X

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 489 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016

Trải nghiệm hoạt động khoa học STEM X của Học viện STEM

Lã Vinh Quang
tháng 4 2016 — 544 lượt xem 2016 Sự kiện STEMX 2016